Annual Exam Result 2077

प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा यस विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा नर्सरी देखि कक्षा ७ सम्म र कक्षा ९ को वार्षिक परीक्षा कोरोना भाईरस (Covid-19) दोस्रो भेरियन्टको उच्च संक्रमणको जोखिमको कारण संचालन गर्न नसकिएकोले विद्यालयले संचालन गरेको प्रथम र दोस्रो आन्तरिक परीक्षा तथा निरन्तर मुल्यांकन,प्रयोगात्मक र परियोजना कार्यहरुको मुल्याङ्कनको आधारमा कुल अंक तथा औशत जिपिए निर्धारण गरि शैक्षिक सत्र २०७७ को वार्षिक परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्पूर्ण अभिभावक एवं विद्यार्थी वर्गमा जानकारी गराइन्छ । साथै प्रकाशित नतिजा अनुसार तपशिलमा उल्लेखित परीक्षार्थीहरु उर्तीर्ण भएको व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ । पुनश्चः विद्यार्थीहरुले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क सहितको लब्धाङ्क पत्र पछि उपलब्ध गराईने छ ।साथै वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल स्थगित भएका परीक्षार्थी एवं निजका अभिभावकहरुले १५ दिन भित्र विद्यालयमा निवेदन दिनुहुन समेत जानकारी गराईन्छ ।
प्रधानाध्यापक

Class – Nursery
Class – LKG
Class – UKG
Class – One
Class – Two
Class – Three
Class – Four
Class – Five
Class – Six
Class – Seven A
Class – Seven B
Class – Nine A
Class – Nine B
Class – Nine C
Class – Nine D
Class – Nine E